Against Nature

Against Nature: Mladá česká umělecká scéna, Národní galerie Praha, Veletržní palác, 2016 – 2017.
Ve spolupráci s Alžbětou Bačíkovou a Lucií Rosenfeldovou.

Společná práce autorek nazvaná Vadnoucí vztah se zabývá tématem lásky. Principiálně se jedná o podobný způsob práce s výstavním prostorem, v němž je zasazen krátký film společně s objekty. Vznik obou složek je tentokrát více propojen a podmíněn užitím stejných materiálů, které se stávají rovněž jedním z motivů díla. Úvahy nad vlastností funkčních textilií a technologiemi jejich výroby se volně propojují s konstrukcí vyprávění o soudobých peripetiích milostného vztahu. Ochranné textilie se svými výjimečnými vlastnostmi tvoří symbolické zázemí příběhu a zároveň základnu pro experiment s objektem v obecném smyslu.


Against Nature: Young Czech Art Scene, National Gallery in Prague, Trade Fair Palace, 05.10.2016 – 15.01.2017.
In collaboration with Alžběta Bačíková, Lucie Rosenfeldová.

This collaborative work called Fading Rleationship has been realized specifically for the goals of this exhibition and concerns the topic of love. In essence, the new piece works with the exhibition space in a similar way, placing in it a short film together with objects. This time, the two components have been created in a more closely linked process that is conditioned on the use of the same materials, which also become one of the work’s themes. Reflections on the properties of functional textiles and on the technologies used to produce them are freely interwoven with the construction of a narrative about the twists and turns of a contemporary relationship. Safety fabrics, with their exceptional properties, form the symbolic background of the story and, at the same time, a foundation for experimentation with objects in a general sense.

Fading Relationship / Vadnoucí vztah (2016) from Alzbeta Bacikova on Vimeo.