Open Call

Open Call, galerie UM, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2016.
Ve spolupráci s Alžbetou Bačíkovou a Lucií Rosenfeldovou.

Autorky se zabývají tím, jak princip soutěže formuje podobu uměleckých děl nejen v galeriích. Tento proces demonstrují především na zavedených postupech výběrových řízení a filmového průmyslu. Svůj krátký film zasazují do scénograficky řešeného galerijního prostoru.
Ve společném projektu Open Call nechávají autorky procházet nastavenými rámci výběrového řízení samotné tvůrčí přístupy. Konkurzní řízení jsou představena jako pomyslné filtry rozhodující o tom, čemu má být umožněno se rozvinout. Rastr jejich síta určuje společenskou hodnotu.
Open Call dává příležitost na chvíli opustit známé prostředí výtvarného světa a konstruovat fiktivní svět filmu. Exkurze do prostředí filmové produkce zahrnuje seznámení s experimentální scénografickou metodou, určenou k utváření fantastických světů. Současně vychází najevo, že manuál k vytvoření dokonalé prezentace dokáže ohnout svůj vlastní předmět: originální tvůrčí přístup. Souboj jedinečnosti s účelovostí se tentokrát odehrává na pozadí nedokončeného fantasy filmu. Zase jednou nemá jasného vítěze.


Open Call, Gallery UM, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, 4.3. – 9.4.2016
In collaboration with Alžběta Bačíková and Lucie Rosenfledová.

The artists deal with how the principle of the competition shapes the form of artworks not only in galleries. They demonstrate this process primarily in the established procedures of auditions and the film industry. They set their short film in the scenographic design of the gallery space.
In their joint Open Call project, the authors allow actual creative approaches to navigate the set frameworks of the selection process. Auditions are presented as metaphorical filters that screen what is allowed to develop. The pattern of their sieve determines social value.
Open Call provides an opportunity to abandon for a while the familiar environment of the art world and construct a fictional world of film. The excursion into the environment of film production includes an encounter with an experimental set design method, geared to the creation of fantastic worlds. At the same time, it becomes apparent that the manual for creating a perfect presentation can bend its own object: the original creative approach. The clash between uniqueness and utility is this time set against the backdrop of an unfinished fantasy movie. Once again, there is no clear winner.

Open Call (2016) from Alzbeta Bacikova on Vimeo.